Ang mga Buhat sa mga Apostoles

1/59

Ang mga Buhat sa mga Apostoles

PASIUNA

Ang ikalima nga basahon sa Bag-ong Testamento nailhan sukad pa sa karaang mga panahon ingon nga Ang Alga Buhat Sa Mga Apostoles; apan kini nga ulohan dili makaplagan diha sa basahon mismo. Ang usa sa labing nag-una nga mga sinulat sa kamot, ang Codex Sinaiticus, naghatag sa ulohan sa yano nga pulong Mga Buhat, nga walay paghisgut sa mga apostoles. Adunay katarungan alang niini. ang Mga Buhat gilaraw nga mahimong labaw pa kay sa usa ka hamubo nga kasaysayan mahitungod sa pagalagad nga gihimo sa napulo’g duha ka mga tinon-an, labina sa labing mahinungdanong mga hitabo diha sa buhat sa tibuok kinabuhi sa iyang upat ka nag- una nga mga tawo, nga si Pedro, si Santiago, si Juan, ug si Pablo. ABA v.1

Ang basahon sa Mga Buhat gisulat sa “hinigugma nga mananambal,” nga si Lucas, usa ka Hentil nga kinabig alang sa tibuok nga iglesya, sa mga Judiyo ug sa mga Hentil nga managsama. Samtang kini nagalangkob sa usa ka panahon nga kapin lamang ug diyutay sa tulo ka mga dekado, kini napuno sa importante nga mga leksyon alang sa iglesya sa matag-panahon. Diha sa basahon sa Mga Buhat, sa matin-aw gipaila sa Dios nga ang Cristohanon karon makaeksperensya sa presensya sa sama nga Espiritu nga mingkunsad uban sa gahum sa panahon sa Pentekostes ug gitayhupan ang mensahe sa maayong balita ngadto sa usa ka siga. Ang mga buhat sa Balaan nga Espiritu pinaagi ni Pedro ug ni Pablo, ni Juan ug ni Santiago, ug sa uban pa, mahimo nga masubil diha sa moderno nga tinon-an. ABA v.2

Ang pagkauntop nga pagkatak-op sa basahon sa Mga Buhat dili sinalagma; sa tinuyo lani nagsugyot nga ang kulba-hinam nga sugilanon, wala mahuman, ug nga ang mga buhat sa Dios pinaagi sa Espintu may sumpay sa tibuok dispensasyon nga Cristohanon—ang matag-nagsunod nga kaliwatan magdugang ug usa ka kapitulo nga puno sa katahum ug sa gahum ngadto sa usa nga gisundan niini. Ang mga buhat nga natala niining talagsaon nga basahon mao ang mga buhat sa Espiritu diha sa labing tinuod nga pagsabut, kay sa mga panahon apostoliko ang Espiritu Santo mao Siya ang mipakita ingon nga magtatambag ug katabang sa nga pangulo nga Cristohanon. Sa Pentekostes ang nagaampo nga mga tinon-an napuno sa Espiritu ug miwali sa maayong balita inubanan sa gahum. Ang pito ka mga lalaki nga napili ingon nga mga diyakuno “puno sa Espiritu Santo ug sa kinaadman.” Mga Buhat 6:3. Ang Balaan nga Espiritu mao ang nangulo diha sa ordinasyon ni Pablo (9:17); diha sa pagdawat sa mga Hentil ngadto sa katipunan sa iglesya (10:44-47); diha sa paglain ni Bernabe ug ni Saul alang sa buluhaton misyonero (13:2-4); diha sa Konsilyo sa Jerusalem (15:28); ug diha sa misyonero nga mga panaw ni Pablo (16:6, 7). Ang lain nga higayon sa diha nga ang iglesya nag- antos sa hilabihan diha sa mga kamot nga Romanhon ug sa Judiyo nga mga manlulutus, ang Espiritu mao ang nagsustinir sa mga tumotoo ug nagbantay kanila gikan sa kasaypanan. ABA v.3

Ang Mga Buhat sa Mga Apostoles mao ang usa sa katapusan nga mga basahon nga gisulat ni Ellen G. White. Gimantala kini sa pipila ka mga tuig sa wala pa ang iyang kamatayon. Usa lani sa labing nagadan-ag nga mga basahon nga migula sa iyang mabungahon nga dagang. Ang kasagaran nga magbabasa makaplag diha sa sulod niini sa kahayag alang sa Cristohanong pagsaksi. Ang mensahe sa balasahon maoy apas sa panahon, ug ang kalabutan niini nagsidlak diha sa panglimbasug sa tagsulat sa pagpakita nga ang ikakawhaan ka siglo makasaksi sa pagtuga sa espirituhanon nga gahum nga molabaw sa Pentekostes. Ang buhat sa maayong balita dili matapus uban sa minos nga pasundayag sa gahum sa Balaan nga Espiritu kay sa natiman-an sa pagsugod niini. ABA vi.1

Nga ang magbabasa makasalmot unta diha sa pagdula pag-usab sa mahimayaong mga talan-awon mahitungod sa nag-una nga iglesya ug sa sama nga higayon mapreserbar gikan sa malipaton nga mga limbong sa kaaway sa mga kalag, mao ang pagampo ug mainiton nga pangandoy sa— ABA vi.2

MGA MAGPAPATIK ABA vi.3