El Camí A Crist

49/99

CAPÍTOL 9—EL GOIG DE LA COL LABORACIÓ

Déu és la font de la vida, la llum i el goig per a l’univers. Com els raigs de la llum del sol, com els corrents d’aigües que brollen d’una deu viva, les benediccions d’ell davallen per a totes les seves criatures. I onsevulla que la vida de Déu sigui en el cor dels homes, fluirà devers els altres cobrint-los d’amor i de benedicció. ECC 87.1

El goig del nostre Salvador consistia a alçar i redimir els homes caiguts. Per assolir aquest fi no considerà la seva vida com una preciosa cosa, sinó que patí la creu i menyspreà la ignomínia. Els àngels també es dediquen sempre a traballar per la felicitat d’altri. Això és el seu goig. Allò que els egoistes considerarien una ocupa-ció degradant —servir els malaurats i en tots sentits inferiors a ells mateixos en caràcter i jerarquia— és l’obra dels àngels exempts de pecat. ECC 87.2

L’esperit d’amor i abnegació que manifestà Crist és l’esperit que omple els cels i constitueix la mateixa essència de la seva feli-citat. És l’esperit que posseiran els seguidors de Crist, i l’obra que realitzaran. ECC 87.3