Kristus Sipaloea Hita

1/27

KRISTUS SIPALOEA HITA

Bindoe 1—Hatoetoeboe Ni Jesus

DI hoeta Nasaret na menek djala na hinaliangan ni angka dolok ni loeat Galilea i do inganan hatinggalan ni si Josep dohot si Maria, i ma na gabe ama-ina ni Jesus di tano on. KSH 9.1

Ianggo si Josep i pinompar djala sian marga ni radja Daoet do ibana; djadi doeng ro parenta ni kesar asa soede niradjaanna i masitopot bona ni pasogitna, laho ma ibana toe Betlehem, hoeta ni si Daoet, asa dohot ibana disoerati. KSH 9.2

Sada pardalanan na soesa do on songon na masa di tingki na djolo. Djadi si Maria na rap raardalan dohot dongan saripena i, noenga lodja na manganangkohi dolok hadjongdjongan ni hoeta Betlehem i. KSH 9.3

Hinorhon ni i, toeng masihol do rohana di sada inganan parmianan na sonang. Alai sasoede angka bagas parmianan i noenga gok. Tipak do angka na mora dohot na sangap i maringanan, alai ianggo halak na doea sapardalanan na dangol on ingkon laho mangaloeloei parmianan dibagasan sada inganan ni pinahan. KSH 9.4

Djolma na pogos do si Josep dohot si Maria ianggo di portibi on, alai na marisi holong ni roha ni Debata do nasida, djala on do na mambahen nasida mamora dibagasan nalom dohot dame ni roha. Angka dakdanak ni Radja na di soergo i do nasida, djala na tole mandjalo sada hasangapon na taoe halonganghonon ni roha. KSH 9.5

Saleleng na di pardalanan i, tongtong do nasida didongani angka soeroe-soeroean ni Debata, djala ia doeng ro borngin di na laho modom nasida, ndada ditinggalhon holan nasida sandiri. Tongtong do nasida didongani angka soeroe-soeroean i. KSH 9.6

Disi ma, dibagasan bara na lea i do toeboe Jesus Sipaloea, djala peak di panggagatan ni pinahan. Dibagasan panggagatan i do peak Anak ni Na-toemimboel i, —na hea manggohi banoea gindjang dohot hasangaponna. KSH 10.1

Oeloean ni angka soeroe-soeroean n a marloksa-loksa i hian do Ibana andorang so ro toe tano on. Salo e h o e t n a do angka soeroe-soeroean na sangap i mamaritahon hamoeliaonna di tingki panompaon. Di na ro nasida mangadopi Ibana diatas ni habangsana, dihoephoepi nasida do bohinasida ala ni songkalna. Dipampeakhon nasida do toempalnasida di lamboeng patna, djala diendehon nasida moese do angka ende poedji-poedjian hamonangan oedjoe na dipaadop-adop nasida hamoeliaonna. KSH 10.2

Alai atik pe songon i hatimboelonna, dihaholongi Ibana do djolma par dosa i, djala diboeat Ibana do roepa ni hatoban asa boi Ibana manaon djala mate mangganti hita. KSH 10.3

Boi do Ibana nian laos tinggal di lamboeng ni Amana mamahe toempal dohot badjoe haradjaonna i; alai dipillit Ibana do hapogoson ni portibi on ganti ni hamoraon na di banoea gindjang. Ditontoehon Ibana do maninggalhon pangkatna na di soergo i dohot angka soeroesoerbean na mangkaholongi Ibana. Dipillit Ibana do insak-insak ni halak na djahat na di tano on ganti ni parsombaon ni angka pangisi ni banoea gindjang. Sian balga ni holong ni rohana di hita, didjalo Ibana do sada ngoloe na marhasoesaan dohot sada hamatean na djorboet. Saloehoetna on dibahen Kristus patoedoehon balga ni roha ni Debata di hita. Dipatoedoehon Ibana do di tano on manang songon dia tama bahenonta pasangaphon Debata marhite pangoloion toe lomo ni rohana. Di- bahen Ibana do songon i (marhite tiroean na binahenna i) asa boi hita moese tinggal rap dohot Ibana di ingananna na di banoea gindjang. KSH 11.1

Ianggo angka malim dohot sintoea ni halak Jahoedi ndang rade mandjalo haroro ni Jesus. Diboto nasida do na tiboe giot ro Sipaloea i, alai na managam do nasida di sada rad ja na bolon songon na di tano on na mambahen nasida gabe mamora djala marsangap. Maleahoe do di pangkirimonnasida Messias i ro marroepahon sada poso-poso na so margellok. KSH 12.1

Djadi doeng toeboe Kristus, ndada dipapatar Debata i toe nasida. Ditongos Ibana do barita na oeli i toe angka parmahan na mandjaga dorbianasida di ladang na hoemaliang hoeta Betlehem. Angka djolma na boerdjoe do nasida on, djadi di tingki na mandjaga angka pinahan i nasida di borngin i, di na dihata-hatai nasida taringot toe Sipaloea na pinarbaga i, djala ditangianghon asa tiboe ro, ida ma, disoeroe Debata do soeroe-soeroeanna sian habangsana na marmoelia i paboa barita na denggan i toe nasida. KSH 12.2

„Djadi, ida ma, djongdjong ma soeroe-soeroean ni Toehan di lamboengnasida, djadi disondangi sangap ni Toehan i ma angka nasida, gabe mabiar sitoetoe ma nasida. Doeng i ninna soeroe-soeroean i ma mandok nasida: Oenang hamoe mabiar; ai ida ma, hoebaritahon toe hamoe halalas ni roha na soemoeroeng, parsaoelian ni nasa bangso. Ai noenga toeboe di hamoe sadari on Sipangoloe i ima Kristus, Toehan i, di hoeta ni si Daoet. KSH 12.3

„On ma partinandaan di hamoe: Djoempang hamoe do sada posopposo na binorhos peak di panggagatan! Doeng i pintor adong torop parangan na sian banoea gindjang, na mandongani soeroe-soeroean i, angka na mamoedji Debata, mandok: Hasangapon ma di Debata di gindjang, dame ma di tano on, halalas ni roha ni Debala ma hadjolmaon! KSH 12.4

„Doeng i di na laho i sian nasida angka soeroe-soeroean i toe banoea gindjang, masipandohan ma angka halak parmahan i sama nasida: Laho ma hita toe Betlehem, asa itaida na hinatahonna na masa i, na pinaboa ni Toehan i toe hita, ninna. KSH 13.1

„Djadi dipahatop nasida ma laho toesi, djoempang nasida ma si Maria dohot si Josep dohot poso-poso i, na peak di panggagatan. Alai doeng diida nasida i, dipangkata-hatahon nasida ma hata i, pinaboa toe nasida, na taringot toe dakdanak i. KSH 13.2

„Djadi longang ma roha ni soede halak na oembege hata na hinatahon ni angka parmahan i toe nasida. Alai anggo si Maria dipeop do soede hata i, djala dipahoesor-hoesor dibagasan rohana.” Loekas 2: 9-19. KSH 13.3